آموزش

14 مطلب موجود میباشد

آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی آموزش الکترونیکی: شیوه‌ای برای طراحی، تدوین، ارائه و ارزشیابی آموزش است که از قابلیت ها و امکانات الکترونیکی …

1 ماه پیش